Van Dijk de Jongh Notarissen
 home  /   testament

vraag 12

Vorige
Wat is een codicil?
Antwoord:

Algemeen
 
Een codicil is een onderhands, door de erflater geheel met de hand geschreven, gedagtekend en ondertekend stuk waarin slechts bepaalde in de Wet opgesomde beschikkingen kunnen worden gemaakt, te weten:
- het nalaten via zogenaamde legaten van kleren, lijfstoebehoren, bepaalde lijfsieraden, bepaalde tot de inboedel
  behorende zaken en bepaalde boeken;
- een regeling waardoor de hiervoor opgesomde goederen buiten een huwelijksgemeenschap van de verkrijger vallen.
Tevens kan een codicil door auteurs en uitvoerend kunstenaars gebruikt worden voor het nalaten van zogenaamde 'persoonlijkheidsrechten'.
De maker van een werk (de auteur of uitvoerend kunstenaar) kan bij codicil iemand aanwijzen die na het overlijden van de maker mag bepalen hoe het werk of de prestatie wordt geëxploiteerd (openbaarmaking/verveelvoudiging) en die de persoonlijke band van de maker met het werk of de prestatie moet beschermen (denk bijvoorbeeld aan het recht om zich te verzetten tegen openbaarmaking, misvorming, verminking of andere aantasting van een het werk).
 
Aanwijzingen
 

1.   Een codicil is ongeldig als het niet eigenhandig is geschreven (geen typeschrift), gedateerd en ondertekend.

2.   Inboedelgoederen (sieraden meubelen etc.) dienen stuk voor stuk omschreven te worden, zodat geen enkel
      misverstand kan bestaan over de vraag welke goederen het nu precies betreft. Kleren en lijfstoebehoren kunnen
      groepsgewijze worden vermeld.
      Let op: Andere zaken of geldbedragen kunnen niet bij codicil worden gelegateerd. Evenmin kunt u tegenwoordig
      nog (zoals vroeger wel het geval was) iemand aanwijzen als executeur van uw nalatenschap.

3.   Het is wenselijk de eventuele familierelatie met de betrokkene te vermelden. De persoonsgegevens van de
      betrokkene dienen zo volledig mogelijk te worden vermeld, dat wil zeggen, volledige voornamen volgens de
      registers van de burgerlijke stand, achternaam, geboortedatum en –plaats, postcode, woonplaats en adres.

4.   "Niet vrij van rechten en kosten" betekent, dat de bevoordeelde zelf de erfbelasting en afgiftekosten draagt.

      Bij "vrij van rechten en kosten" komen de erfbelasting en de afgiftekosten ten laste van de gezamenlijke erfgenamen.
      Wij raden u aan om zaken ‘niet vrij van rechten en kosten’ te vermaken, gezien de gecompliceerde fiscale gevolgen
      op dit moment wanneer u wel vrij van rechten en kosten bepaalde zaken zou vermaken.

5.   Indien zaken worden gelegateerd aan erfgenamen (b.v. aan de kinderen om problemen bij de verdeling te
      voorkomen) kan worden bepaald dat "de zaken zijn gelegateerd tegen inbreng of verrekening van de waarde
      daarvan." De betreffende erfgenamen krijgen deze zaken dan niet voor niets.

6.   Behalve legaten van inboedelgoederen, kunnen bij een codicil tevens bepalingen worden gemaakt omtrent
      begrafenis of crematie.

7.   U kunt indien gewenst een zogenaamde privé-clausule opnemen teneinde te voorkomen dat een partner van een
      begunstigde een gedeelte van het gelegateerde met succes opeist bij verbreking van een relatie.
8.  Tegen wegraken is bewaren op een veilige plaats nodig.

 
Voorbeeld
 
Codicil 
Dronten, 17 december 2019.
Ondergetekende, 
(volledige personalia) 
 verklaart bij dit geheel eigenhandig geschreven, gedateerd en ondertekend   stuk, te beschikken als volgt:
A. Indien ik tegelijk met of na mijn echtgenoot (echtgenote) kom te overlijden, legateer ik, (niet) vrij van rechten en kosten:
1. aan X(volledige personalia) 
- mijn Friese staartklok 
- mijn ..........
- enz.
2. aan Y ............         
    enz.
Prive clausule
Ik bepaal dat hetgeen krachtens dit codicil uit mijn nalatenschap wordt verkregen en hetgeen voor een en ander in de plaats treedt, alsmede de vruchten daarvan, niet zal vallen in enige gemeenschap van goederen waarin de verkrijger gerechtigd mocht zijn of worden, en niet in aanmerking mag worden genomen bij de toepassing van enig verrekenbeding.
B. Ten aanzien van mijn begrafenis (crematie) bepaal ik het volgende:
………………….
…………………….
Aldus getekend te Dronten op 17 december 2019.
(handtekening:)