Van Dijk de Jongh Notarissen
 home  /   vereniging__stichting

Vereniging/Stichting


Informatie

 

Salaris, vergoedingen en Belasting

Een stichting kan in haar bestaan met verschillende belastingwetten in aanraking komen. Bij het ontvangen van giften met de Successiewet, bij de aanwezigheid van werknemers met loonbelasting en indien en voor zover de stichting een onderneming drijft met vennootschapsbelasting, alsook met omzetbelasting.

Het doel van een stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of aan degenen die deel uitmaken van de stichting (bestuurders, commissarissen e.d.), noch aan anderen, tenzij de uitkeringen aan die anderen een ideële of sociale strekking hebben.
Deze beperking van het doel van de stichting betekent overigens niet dat betalingen aan oprichters, bestuurders en andere functionarissen van de stichting onmogelijk zijn. Vergoeding van gemaakte kosten is uiteraard mogelijk en een vergoeding voor beschikbaar gestelde tijd is ook mogelijk, met dien verstande dat deze beperking niet strijdig mag zijn met de doelomschrijving van de stichting. De betaling van onkosten, vacatiegelden en honoraria moet wel reëel zijn en mag geen nadelige invloed hebben op de verwezenlijking van het doel van de stichting.
Wanneer u uzelf als bestuurder op de loonlijst van de stichting zet moet u rekening houden met de regels van de Belastingdienst. Uw beloning moet marktconform zijn en u dient op te passen bij het doen van uitkeringen aan uzelf, met die reden is het meestal eenvoudiger om uw beloning bij één van de andere rechtsvormen (eenmanszaak, B.V., N.V., vof, C.V.) te genieten.

Indien een bestuurder en/of andere werknemer (al dan niet krachtens een arbeidsovereenkomst of op grond van een fictieve dienstbetrekking) een honorarium ontvangt kan er loonbelasting verschuldigd zijn. Om een eventuele naheffing en de bijbehorende boete te voorkomen doet u er verstandig aan vooraf contact op te nemen met de Belastingdienst en daar na te vragen of er eventueel loonbelasting verschuldigd is.
Bestuurders en/of leden van de raad van toezicht van een stichting met een ANBI status mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Ook mogen ze vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.

Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs moeten maken door hun functie bij de stichting. Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie. Zoals het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Vrijwilligersvergoedingen zijn vrijgesteld van belasting- en premieheffingen mits aan een aantal voorwaarden van de belastingdienst wordt voldaan.

Het mag niet gaan om werkzaamheden die de vrijwilliger beroepsmatig verricht en er mag daarvoor geen marktconforme beloning worden ontvangen.

De meest actuele informatie omtrent vrijwilligersvergoedingen kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Aan vennootschapsbelasting is de stichting in principe slechts onderworpen indien en voor zover zij een onderneming drijft. Bij de Belastingdienst kan nagegaan worden of uw stichting voor een vrijstelling in aanmerking zou komen. Als voorwaarde voor de vrijstelling wordt vaak vermeld dat het streven naar winst ontbreekt dan wel van bijkomstige betekenis is.

Indien uw stichting een onderneming gaat drijven zal deze ook als zodanig moeten worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zal de stichting een BTW nummer krijgen.
 

Verlengd eerste boekjaar

Voor Stichtingen kan in overleg bij oprichting een verlengd eerste boekjaar worden opgenomen. Een verlengd eerste boekjaar loopt dan niet tot en met 31 december van het lopende jaar, maar tot en met 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar. U kunt op deze manier onnodig werk besparen en/of eventuele accountantskosten, er is dan geen sprake van een gebroken boekjaar.
 

Aansprakelijkheid bestuurders

Bestuurders van een stichting zijn niet aansprakelijk voor de handelingen van de stichting, tenzij een bestuurder zijn taak niet behoorlijk vervult.

Bij wet is bepaald dat een bestuurder tegenover de stichting is gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem/haar opgedragen taak. Een behoorlijk bestuurder overschrijdt de hem/haar toegedeelde taken niet en houdt zich aan de statuten en aan de door het bestuur genomen besluiten. De bestuurder is tegenover de stichting aansprakelijk wanneer hij/zij zijn boekje te buiten gaat, wanneer hij/zij zich niet als een behoorlijk bestuurder gedraagt en uit zijn/haar handelen schade voor de stichting voortvloeit. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer een bestuurder op vakantie gaat met geld van de stichting, de bestuurder zijn begroting ver overschrijdt of bijvoorbeeld een kennis de opdracht geeft handelingen voor de stichting te verrichten tegen een hoger tarief en wellicht lagere kwaliteit. In dit soort gevallen kan de stichting of bij eventueel faillissement de curator het desbetreffende bestuurslid persoonlijk aansprakelijk stellen voor de door de stichting geleden schade.

Een bestuurder is dus zolang hij zijn taak naar behoren vervult niet persoonlijk aansprakelijk. Zolang de stichting niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel zijn de bestuurders wel persoonlijk aansprakelijk voor de verrichte handelingen namens de stichting.
 

Wijziging bestuurders

U kunt zonder tussenkomst van een notaris na de oprichting en inschrijving van de stichting bij de Kamer van Koophandel altijd zelf bestuurders en/of hun functies wijzigen bij de Kamer van Koophandel. Hiervoor is geen wijziging van de statuten nodig.
 

Ontbinding Stichting

Als er geen baten meer aanwezig zijn in de stichting kan het bestuur van de stichting de stichting zelf opheffen en uitschrijven uit de Kamer van Koophandel, u heeft hiervoor geen akte en/of notaris nodig, tenzij de stichting over registergoederen beschikt.

Over het algemeen staat in de statuten van de stichting aan het eind van de akte onder “Ontbinding” beschreven hoe het bestuur de stichting op kan heffen
 

Stichting of vereniging

Of u kiest voor een stichting of vereniging hangt af van de activiteiten die u in de stichting of vereniging wil realiseren.

Het grootste verschil tussen een stichting en een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is dat de stichting geen leden kent en de vereniging wel.

Hieronder vindt u een korte opsomming van de verschillen.

1.   Vermogen:
  • Stichting: mag geen winst/kapitaal uitkeren aan bestuurders;
  • Vereniging:  mag geen gelden uitkeren aan oprichters en/of leden.
 2.   Leden:
  • Stichting: mag geen leden hebben;
  • Vereniging: heeft leden.
3.   Organisatie:
  • Stichting: heeft minimaal één oprichter en een bestuur;
  • Vereniging: heeft minimaal twee oprichters, een bestuur en een jaarlijkse algemene  ledenvergadering waarin alle leden een stem hebben.
4.   Statutenwijziging:
  • Stichting: kan statuten wijzigen na besluit bestuur of rechtbank;
  • Vereniging: kan statuten wijzigen na besluit algemene ledenvergadering.
5.   Ontbinding/opheffing:
  • Stichting: na besluit bestuur of rechtbank;
  • Vereniging: na besluit algemene ledenvergadering of door faillissement.