Van Dijk De Jongh


De Rede 76
8251 EX Dronten

Tel. (+31)0321 314 044
Fax. (+31)0321 316 515
Email

Huwelijksvoorwaarden / Geregistreerd Partnerschap / SamenwonenIk heb een Amsterdams verrekenbeding in mijn huwelijksoorwaarden. Moet ik daar wat mee doen?Antwoord:


Een periodiek of Amsterdams verrekenbeding is een beding in een akte van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden met als gebruikelijke inhoud dat alle onverteerde inkomsten van de echtgenoten tijdens het huwelijk jaarlijks bij helfte worden verrekend.

Sinds het moment waarop de hoogste rechter in ons land, de Hoge Raad door een aantal uitspraken onduidelijkheid schiep over de vraag wat wel en niet verrekend moest worden zijn de grenzen van het periodiek/Amsterdams verrekenbeding echter onduidelijk. Dit is vooral voor ondernemers vervelend

Als u niet ieder jaar of regelmatig uw onverteerde inkomsten verrekent, kan dit bij een eventuele echtscheiding tot problemen en conflicten aanleiding geven. Om dit te voorkomen raden wij u aan als u in uw huwelijksvoorwaarden een dergelijk beding heeft om daarvoor ieder jaar een zogenaamde 'vaststellingsovereenkomst' te sluiten, waarin u hetgeen u als te verrekenen inkomen in enig jaar aanmerkt, vastlegt.

Met behulp van die vaststellingsovereenkomsten kan dan bij een eventuele echtscheiding exact worden bepaald welke bedragen u over en weer nog van elkaar te vorderen heeft respectievelijk schuldig bent uit hoofde van de verrekening van inkomsten. Zo voorkomt u dat bij niet-naleving van het verrekenbeding de verrekening zich mede uitstrekt over het saldo ontstaan door belegging en herbelegging van hetgeen niet verrekend is, alsmede over de vruchten daarvan.
naar boven 

 

Wij wonen ongehuwd samen, hebben geen kinderen en geen notarieel samenwoninsgcontract en testamenten. Hoe pakt dat uit bij overlijden van één van ons?

Antwoord:

Bij samenwoners geldt dat bij het overlijden van een van de partners zonder testamentaire regeling alle privé bezittingen overgaan op zijn of haar wettelijke erfgenamen. Dat zullen in eerste instantie de ouders samen met de broers en zusters zijn. De langstlevende partner erft niets. Als de overleden partner een eigen woning had, geheel bij hem of haar in eigendom, dan kan de overblijvende partner daar ook geen aanspraak op maken met als gevolg dat de overblijvende partner de woning wellicht moet verlaten.

Met een testament waarin u elkaar tot erfgenaam benoemt, kunt u bereiken dat de nagelaten goederen bij de overblijvende partner terecht komen. Een samenwoningscontract kan in een dergelijke situatie voorkomen dat de langstlevende forse bedragen aan successierecht moet betalen.
Bij overlijden van een van de partners kan een partnerpensioen tot uitkering komen. Wil de overblijvende partner daarvoor in aanmerking komen, dan moet er een notarieel samenwoningscontract zijn opgesteld. Ook dient dan - afhankelijk van de eisen die het desbetreffende pensioenfonds stelt - een bepaalde periode voorafgaand aan het overlijden te zijn samengewoond.
naar boven 


Als ik ga samenwonen krijg ik dan ook de schulden van mijn partner?


Antwoord:


Woont u samen (met of zonder notarieel samenlevingscontract), dan bent u niet aansprakelijk voor de schulden van uw partner. Betaalt hij of zij zijn schulden
niet, dan kunnen schuldeisers niet bij u aankloppen. Wel kunnen de schuldeisers gezamenlijke bezittingen laten verkopen. U heeft dan in theorie recht op de opbrengst van de aan u toekomende helft van de opbrengst. Zet daarom alles goed op papier als u gaat samenwonen.

Let op! Heeft uw partner een lening en heeft u hiervoor ook als schuldenaar meegetekend? Dan bent u ook medeverantwoordelijk en dus ook aansprakelijk voor deze schuld. Het maakt voor de aansprakelijkheid dan niet uit of u wel of geen notarieel samenlevingscontract hebt!naar boven 

 

  We zijn uit elkaar! Wat kan de notaris voor ons regelen?

Antwoord:

Indien samenwoners of echtgenoten besluiten niet verder samen door het leven te gaan komt er een hoop op hen af. Het huis, de inboedel, de auto, de hypotheek, de aandelen, kortom alle gezamenlijke bezittingen moeten in verdeling worden gebracht. Hoe zit het met alimentatie, en pensioenen en hoe regelt u de verdere gezamenlijke opvoeding van de kinderen?

Bij de verdeling/levering van de gezamenlijke woning aan een der partners of verkoop aan een derde is altijd tussenkomst van de notaris nodig. Dit geldt eveneens als aandelen in een vennootschap die in de huwelijksgemeenschap vallen aan een van u beiden toebedeeld moeten worden.

Daarnaast is het nodig in het kader van het uit elkaar gaan uw bestaande testament te laten controleren of indien u nog geen testament heeft er een op te laten stellen, zodat uw ex-echtgeno(o)t(e) via een omweg niet alsnog iets van uw erfenis ontvangt.

 


naar boven 

 

 

 

 

Links | Disclaimer
Copyright © 2018 Van Dijk De Jongh Notarissen | Endless webdesign