Van Dijk De Jongh


De Rede 76
8251 EX Dronten

Tel. (+31)0321 314 044
Fax. (+31)0321 316 515
Email

BV / Vereniging / Stichting


Ik wil ervoor zorgen dat al mijn kinderen een aandeel in de zaak krijgen, maar dat mijn kind/bedrijfsopvolger de zaak als directeur in goede banen leidt. Hoe kan ik dat regelen?

Antwoord:

Er zijn verschillende varianten voor een (geleidelijke) bedrijfsopvolging mogelijk.
De beoogde opvolger kan alvast in de directie opgenomen worden, eventueel onder gelijktijdige verschaffing aan hem of haar van een pakket aandelen door middel van een aandelenoverdracht of uitgifte van nieuwe aandelen. Dit om reeds voor te sorteren op een toekomstige - ook fiscaal gunstige - bedrijfsopvolging. Om dan met elkaar in een werkbare situatie te blijven zal aandacht nodig zijn voor de statuten van de vennootschap.

Vaak is één kind betrokken bij de onderneming, terwijl de andere kinderen geen belangstelling voor de onderneming hebben. In geval van plotseling overlijden van de ondernemer vererven de aandelen van de onderneming zonder nadere voorziening dan naar alle kinderen. Het in het bedrijf werkzame kind ziet zich in de minderheid, aangezien de andere kinderen een meerderheid van stemmen hebben binnen de algemene vergadering van aandeelhouders en daarom ook de beslissingsmacht.
In die gevallen kan een voortijdige certificering van aandelen door middel van een stichting administratiekantoor (STAK) van groot belang zijn. Op die wijze kan de zeggenschap in de onderneming van de bedrijfsvoortzetter veilig gesteld worden. Het is fiscaal van groot belang dat een dergelijke regeling gecombineerd wordt met een goed ondernemerstestament.naar boven 

 

 

 

Ik wil ervoor zorgen dat al mijn kinderen een aandeel in de zaak krijgen, maar dat mijn kind/bedrijfsopvolger de zaak als directeur in goede banen leidt. Hoe kan ik dat regelen?

Antwoord:

Er zijn verschillende varianten voor een (geleidelijke) bedrijfsopvolging mogelijk.
De beoogde opvolger kan alvast in de directie opgenomen worden, eventueel onder gelijktijdige verschaffing aan hem of haar van een pakket aandelen door middel van een aandelenoverdracht of uitgifte van nieuwe aandelen. Dit om reeds voor te sorteren op een toekomstige - ook fiscaal gunstige - bedrijfsopvolging. Om dan met elkaar in een werkbare situatie te blijven zal aandacht nodig zijn voor de statuten van de vennootschap.

Vaak is één kind betrokken bij de onderneming, terwijl de andere kinderen geen belangstelling voor de onderneming hebben. In geval van plotseling overlijden van de ondernemer vererven de aandelen van de onderneming zonder nadere voorziening dan naar alle kinderen. Het in het bedrijf werkzame kind ziet zich in de minderheid, aangezien de andere kinderen een meerderheid van stemmen hebben binnen de algemene vergadering van aandeelhouders en daarom ook de beslissingsmacht.
In die gevallen kan een voortijdige certificering van aandelen door middel van een stichting administratiekantoor (STAK) van groot belang zijn. Op die wijze kan de zeggenschap in de onderneming van de bedrijfsvoortzetter veilig gesteld worden. Het is fiscaal van groot belang dat een dergelijke regeling gecombineerd wordt met een goed ondernemerstestament.


naar boven 

 

 Wie zorgt er voor mijn onderneming als ik er niet meer ben?

Antwoord:

Bij opvolging binnen de familie neemt vaak een kind het bedrijf over. Voor de goede verhoudingen binnen de familie is het van belang om tijdig binnen de familie over de opvolging te overleggen.
Ideaal is het als reeds geruime tijd voor de opvolging met de kinderen financiële regelingen kunnen worden getroffen, die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld schenkingen of leningen die de toekomstige overdracht makkelijker maken en waarbij ook rekening gehouden wordt met de belangen van de kinderen die niet met het bedrijf verder gaan. Hierbij kan de notaris u uiteraard adviseren.

Na de invoering van het nieuwe erfrecht (sinds 1 januari 2003) houdt ook de wet in meerdere opzichten rekening met de voortzetting van een bedrijf na het overlijden van de ondernemer.

Zo kan op grond van de wet een (stief)kind van de ondernemer, wanneer hij het beroep of bedrijf voortzet, aanspraak maken op overdracht van de goederen van de onderneming die behoren tot de nalatenschap, evenals op die goederen die dienstbaar waren aan het beroep of bedrijf van de overleden ondernemer. Dit recht bestaat ook voor het (stief)kind met betrekking tot de aandelen in een NV of BV, waarin de overleden ondernemer directeur was en alleen of samen met zijn medebestuurders de meerderheid van de aandelen had. Het is dan wel vereist dat het kind op het moment van overlijden directeur van de onderneming is of daarna de positie van de overleden ondernemer voortzet.
Het is niet absoluut zeker of het betreffende kind de goederen daadwerkelijk verkrijgt. De andere kinderen kunnen zich hiertegen verzetten. De kantonrechter zal dan uitsluitsel moeten geven. Om aan alle onzekerheid voor een opvolger een eind te maken is het in een opvolgingssituatie beter om door slimme ondernemingsrechtelijke regelingen gecombineerd met een modern ondernemingstestament aan de opvolger zekerheid te verschaffen, juist ook in het belang van de onderneming. In een dergelijk testament kan dan een overnamerecht voor de opvolger worden vastgelegd.

Vooral bij een vennootschap onder firma of maatschap is het zeer belangrijk dat een goed (bij voorkeur notarieel) vennootschaps- of maatschapscontract aanwezig is. Een belangrijk onderdeel in een dergelijk contract is het veilig stellen van de positie van de bedrijfsopvolger door middel van overname- en verblijvensbedingen.

naar boven 
Ik wil regelen dat ik alleen verder kan met de zaak als mijn zaken-partner komt te overlijden. Hoe kan ik dat regelen?

Antwoord:
Het overlijden van een ondernemer heeft grote invloed op de continuïteit van de onderneming. Uiteraard heeft ook de rechtsvorm waarin de onderneming wordt uitgeoefend invloed op de mogelijkheid om de onderneming na overlijden van de ondernemer - zo ongestoord mogelijk - te kunnen voortzetten.

Eenmanszaak: Het overlijden van de ondernemer betekent zonder nadere voorziening de directe stuurloosheid van de onderneming en heeft belangrijke fiscale consequenties. De ondernemer doet er goed aan tijdig stil te staan bij de kwestie van de opvolging. Hij kan als er een beoogde opvolger in beeld is tijdig met die opvolger een vennootschap onder firma of maatschap aangaan. De onderneming wordt dan in die v.o.f. ingebracht en als de ondernemer zich terugtrekt, kan de opvolger de onderneming als eenmanszaak voortzetten of voortzetten als commanditaire vennootschap (C.V.), waarbij de stoppende ondernemer als stille vennoot (commanditaire vennoot) gaat functioneren. Bij het overlijden van een ondernemer met een eenmanszaak is in ieder geval een testament een noodzaak.

Vennootschap onder firma: Bij een V.O.F. en de maatschap betekent het overlijden van een van de vennoten de ontbinding van de vennootschap. De overblijvende vennoten kunnen de onderneming slechts voortzetten indien er bijzondere contractuele regeling getroffen zijn. Deze regelingen zijn het voortzettingsbeding, het verblijvensbeding, het toescheidingsbeding en het overnamebeding. Deze bedingen worden in de oprichtingsakte van de V.O.F. en maatschap opgenomen. Het opmaken van dergelijke contracten in notariële vorm kan belangrijke voordelen hebben.

Bes
loten vennootschap
Indien men spreekt over de continuïteit van een onderneming is deze in principe gewaarborgd bij een besloten vennootschap. Het overlijden van een aandeelhouder heeft dan in principe geen directe gevolgen voor het voortbestaan van de onderneming. De B.V. blijft na het overlijden van haar aandeelhouders gewoon voortbestaan.
Bij een B.V. kunnen een aantal regelingen in de statuten worden opgenomen die gecombineerd met een ondernemerstestament er voor zorgen dat de opvolging soepel kan verlopen. Ook fiscaal wordt opvolging in een onderneming soepel behandeld, mits tijdig is "voorgesorteerd" op de bedrijsopvolging.

naar boven 

Ik wil mijn geld uit de zaak halen. Hoe kan ik dat doen zonder belasting te betalen? (kapitaal vermindering)


Antwoord:

Om fiscaal onbelast geld uit een B.V. te halen dienen een aantal formele regels in acht genomen te worden. Dit omdat de wetgever bescherming van het kapitaal van de vennootschap verlangt ten einde te voorkomen dat mogelijke schuldeisers van de vennootschap hun verhaalsmogelijkheden zien verdwijnen. Zo moet de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) een formeel besluit nemen tot vermindering van het geplaatste kapitaal. Dit besluit dient vervolgens bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd te worden, waarna schuldeisers gedurende een bepaalde periode bezwaar tegen het voornemen tot kapitaalvermindering kunnen maken.
De vermindering van het kapitaal wordt meestal geformaliseerd - nadat de bezwaarperiode als hiervoor genoemd - is verstreken door een notariële akte van statutenwijziging. De notaris is u als regisseur van de te ondernemen stappen bij het gehele hier beschreven proces behulpzaam.


naar boven 


Hoe voorkom ik brokken als ik met een ander een gezamelijke onderneming start?


Antwoord:

Welke juridische vorm ('rechtsvorm') voor uw gezamenlijk bedrijf goed is, hangt af van de omstandigheden, bijvoorbeeld:
- hoeveel risico wilt u met uw privé-vermogen lopen?
- hoe is uw financiële positie?
- hoe is uw fiscale positie?
- trekt u kapitaal van derden aan?

Er bestaan verschillende rechtsvormen. Elke rechtsvorm heeft zijn eigen regels voor aansprakelijkheid en samenwerkingsmogelijkheden. De meest gebruikte rechtsvormen in Nederland zijn nu de eenmanszaak, de maatschap en vennootschap onder firma (vof), de commanditaire vennootschap (CV) en de besloten vennootschap (BV). De keuze voor een bepaalde rechtsvorm kan belangrijke (aansprakelijkheids)gevolgen hebben. Niet alleen bij de start van een onderneming, maar ook gedurende het uitoefenen van het bedrijf. Het kan dan soms aantrekkelijk worden om op een andere rechtsvorm over te gaan, bijvoorbeeld omdat uw privé-omstandigheden wijzigen, of omdat u zakelijk zo goed draait dat u uw privé-aansprakelijkheid wilt beëindigen. Uiteraard spelen ook fiscale afwegingen een belangrijke rol. Wij kunnen samen met u alle voors en tegens van een gekozen rechtsvorm van uw onderneming op een rijtje zetten en u een onafhankelijk advies geven. We beperken ons daarbij niet alleen tot hetgeen goed is voor uw onderneming. Wij kijken ook naar uw privé situatie ( huwelijksvoorwaarden, testament, contracten). Hierbij gelden drie belangrijke aandachtspunten:

 1. Laat de zakelijke juridische regelingen (rechtsvorm) afstemmen op de familierechtelijke regelingen (bijvoorbeeld huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden en/of testament), en andersom.
 2. Zorg voor huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden die de risico's van het bedrijf voor de privé situatie terugbrengen tot beheersbare risico's.
 3. Het ontbreken van een testament is bedreigend voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de onderneming. Met een testamentaire regeling kunt u de continuïteit van uw onderneming zeker stellen.

naar boven 


Mijn BV is een volstrekt nieuwe activiteit gaan ontplooien. Heeft dit gevolgen voor de rechtsvorm van mijn onderneming. Hoe werkt dat juridisch?

Antwoord:

Als de nieuwe activiteit niet onder de oorspronkelijke statutaire doelomschrijving van de B.V. valt kan dit juridisch vervelende consequenties hebben. Het in de statuten van de B.V. opgenomen doel begrenst de werkzaamheden van de B.V. In het uiterste geval zouden sommige door de B.V. aangegane rechtshandelingen bij doeloverschrijding vernietigd kunnen worden. Het is daarom van belang om de werkzaamheden van een B.V. statutair en feitelijk op elkaar af te stemmen.


naar boven 

Wat zijn de voordelen van het hebben van een holdingstructuur?

Antwoord:

Wanneer de structuur van de onderneming goed is opgebouwd, kan dit grote voordelen met zich
meebrengen. Als de onderneming in de B.V.-vorm wordt uitgeoefend en een aantal jaren goed draait, dan zullen deaandelen in die B.V. in de regel daardoor meer waard worden.
De oorspronkelijke aandeelhouders zullen immers de winst die jaarlijks wordt gemaakt niet iedere
keer uit de B.V. halen, zodat in veel gevallen desondanks het grootste gedeelte van de winst in de B.V.
wordt opgepot/ingehouden.

Bij verkoop van de aandelen door een van de aandeelhouders wil deze natuurlijk wel een vergoeding
voor hetgeen er op dat moment in die aldus gevormde spaarpot zit.
De resterende aandeelhouder moet dan een behoorlijke koopsom op tafel leggen. Door gebruik te maken van een holding-structuur wordt een bedrijfsovername veel makkelijker. De opvolger kan zich beperken tot overname van die activa die voor de voortzetting van het bedrijf essentieel zijn.

Als de overnemer er in slaagt om de koopsom op tafel te
leggen, dan loopt hij vervolgens tegen een probleem aan.
Op welke wijze gaat hij de jaarlijkse aflossings- en rentelast voldoen?
Dat zal hij in veel gevallen moeten doen door de B.V. extra dividend uit te laten keren, hetgeen fiscaal
gezien de meest onvoordelige oplossing is.
Voorzover er daarbij tegenover de belaste winstuitkering aftrekbare rentevergoedingen staan, is er
geen probleem. Echter bij de niet-aftrekbare aflossingsverplichtingen ligt dat duidelijk anders.
Daarvoor moet een veel hoger (met IB belaste) winstuitkering door de B.V. worden gedaan, wil het
uiteindelijke netto-bedrag voldoende zijn om aan deze aflossingsplicht te kunnen voldoen.

De oplossing voor deze problemen kan gevonden worden door de aandelen niet
rechtstreeks over te nemen, maar door middel van een houdster- of
holdingvennootschap. De Holding koopt dan de aandelen, waarna er fiscale faciliteiten benut kunnen worden om de financiële
pijn enigszins te verzachten.

De Holding kan daarbij van 2 fiscale voordelen profiteren.
Door de zogenaamde deelnemingsvrijstelling zijn de dividenden die een moedermaatschappij van haar 100%-dochter ontvangt namelijk onbelast. Met deze belastingvrije dividenden kan de holding dus zowel de rente als
de aflossing voldoen op de lening die zij is aangegaan in verband met de overname van de B.V. die nu
haar dochtervennootschap is geworden.
In feite wordt de overnamesom betaald uit de winsten van de werkmaatschappij. De overgenomen
onderneming betaalt op deze manier in feite zelf de overnamesom.
Ten tweede kan de rentelast van de holding worden gecompenseerd met de winsten van de
dochtermaatschappij door de holding met de dochtermaatschappij een fiscale eenheid aan te laten
gaan. De winst binnen de totale fiscale eenheid wordt dan pas belast na aftrek van het bedrag aan rente dat binnen die fiscale eenheid is verschuldigd als gevolg van de financiering van de overname som.
Door een dergelijke holdingstructuur kan men zoals hiervoor vermeld, de winsten die in de
werkmaatschappij worden gemaakt, zonder belastingheffing uit de werkmaatschappij naar de holding
doorsluizen.
Op die manier kan men ervoor zorgen, dat de aandelen in de werkmaatschappij zoals dat heet "licht"
worden gehouden. Dat betekent, dat de opgepotte winsten niet in de werkmaatschappij blijven zitten
maar constant doorgesluisd kunnen worden naar de holding, waardoor de overnemende partij niet
meer hoeft te betalen voor de spaarpot die ( mede) toebehoort aan de verkopende aandeelhouder.
Deze spaarpot is immers al voor de overdracht (belastingvrij) overgeheveld naar de Holding waarvan
de verkopende aandeelhouder de aandelen blijft behouden na de overname van de werkmaatschappij
door de holding van de aandeelhouder die verder gaat met de onderneming.

Door tijdens de gezamenlijke bedrijfsvoering door de aandeelhouders al gebruik te maken van
persoonlijke houdstermaatschappijen ontstaat vervolgens een bijkomend, maar niet onbelangrijk
voordeel.
Iedere aandeelhouder kan namelijk op die manier zijn eigen inkomens- en pensioen-politiek gaan
bepalen.
Dat werkt als volgt. De winsten die worden gemaakt in de werkmaatschappij worden belastingvrij met behulp van de hiervoor reeds genoemde deelnemingsvrijstelling, doorgesluisd naar
de persoonlijke holdings van de aandeelhouders.
Vervolgens kan iedere directeur-grootaandeelhouder zelf beslissen of hij over wil gaan tot dividenduitkering vanuit zijn eigen persoonlijke holding, ja dan nee.
Het is aannemelijk dat de ene aandeelhouder een volledig andere inkomensbehoefte heeft
dan de andere aandeelhouder, hetgeen door middel van deze structuur geen problemen hoeft op te
leveren tussen de twee aandeelhouders.

Naast deze overname- en inkomenspolitieke-voordelen zijn nog enkele voordelen te noemen van holdingstructuren.
*Risicobeperking.
Door de feitelijke bedrijfsactiviteiten in de werkmaatschappij af te schermen van de pot met geld in de
Holding, voorkom je dat bij problemen in de feitelijke onderneming ook de pot met geld verdwijnt.
*Risicospreiding.
Nauw verwant aan het voordeel van de risicobeperking, is het voordeel van de risicospreiding.
Verschillende activiteiten met verschillende risico's binnen één onderneming, kunnen namelijk in
aparte werkmaatschappijen worden ondergebracht. Als de ene werkmaatschappij failliet zou gaan,
kunnen de activiteiten in de andere werkmaatschappijen gewoon doorgang vinden.
*Organisatorische motieven.
Door de holdingstructuur met aparte werkmaatschappijen krijgt men tenslotte een beter inzicht in de
onderneming met al haar afzonderlijke onderdelen.

naar boven 


Hoe kan mijn bedrijf zo voordelig mogelijk overgaan op mijn opvolger?

Antwoord:

De nieuwe successiewet kent een ruime bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Deze faciliteit is ook van toepassing bij schenking van een onderneming of BV. De vrijstelling bedraagt sinds 2010 100% (bij een waarde van de onderneming tot 1.000.000 euro). Voor het meerdere is de vrijstelling 83%. Daarnaast is er bij een agrarische onderneming een extra voordeel omdat een dergelijke onderneming voor de huidige wet slechts gewaardeerd hoeft te worden op de agrarische waarde, welke een stuk lager is dan de marktwaarde.
Voorwaarden

 1. De schenker moet de onderneming al 5 jaar in handen hebben (bij overlijden 1 jaar)
 2. De verkrijger moet de onderneming 5 jaar voortzetten.
 3. Er moet sprake zijn van een echt bedrijf, een materiële onderneming. Als het om een BV gaat mag deze onderneming ook in een dochteronderneming zijn ondergebracht. De vrijstelling geldt dus niet voor een BV met enkel beleggingen.
 4. Soms vallen preferente aandelen ook onder de faciliteit, deskundig advies is dan noodzaak
 5. U moet een verzoek doen voor deze faciliteit.
 6. De faciliteit geldt ook voor bedrijfspanden, zelfs voor zogenaamde TBS panden die privé eigendom zijn en worden verhuurd aan de eigen B.V.

Door het inspelen op de huidige zeer gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteit in uw testament kan er een groot bedrag aan successierecht worden bespaard.


naar boven 


Waarom toch een aandeelhoudersovereenkomst opstellen? De besloten Vennootschap heeft toch al statuten waain een en ander geregeld is?

Antwoord:

Statuten van een besloten vennootschap bevatten vaak de regels zoals die wettelijk zijn vastgelegd. Er zijn echter ook regels in die de wet niet invult en ter vrije invulling van partijen staan.

Met een aandeelhoudersovereenkomst kunnen dergelijke zaken geregeld worden.

De aandeelhoudersovereenkomst levert dus de nodige flexibiliteit op. Het is namelijk veel makkelijker een overeenkomst wijzigen dan de statuten. Nadeel is dat de aandeelhoudersovereenkomst niet kan worden tegengeworpen aan een derde (die daarvan niet wist of behoorde te weten).

Zaken die u in de aandeelhoudersovereenkomst kunt vastleggen zijn onder meer:

 • Wat te doen bij een geschil?
 • Welke procedures worden gevolgd?
 • Welke adviseurs stelt u aan?
 • Onder welke omstandigheden moet een aandeelhouder zijn aandelen verkopen?
 • Wanneer en wie neemt de aandelen over?
 • Hoe worden de aandelen gewaardeerd?
 • Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid?
 • Wat gebeurt er met de aandelen van de aandeelhouder die komt te overlijden?
 • Het opnemen van een concurrentiebeding

Het is belangrijk dat in een aandeelhoudersovereenkomst de bepalingen duidelijk worden geformuleerd. Daar ontstaan namelijk de meeste misverstanden over. Wij kunnen u hiermee van dienst zijn. Het grote voordeel van een aandeelhoudersovereenkomst is uiteindelijk toch vooral dat er preventief zaken geregeld kunnen worden. Het levert tijdswinst op en bespaart kostbare procedures. Bovendien blijft u eigenaar van uw eigen oplossing.

naar boven 


Links | Disclaimer
Copyright © 2018 Van Dijk De Jongh Notarissen | Endless webdesign