Van Dijk De Jongh


De Rede 76
8251 EX Dronten

Tel. (+31)0321 314 044
Fax. (+31)0321 316 515
Email

testament

 

Moet ik mijn huis opeten wanneer ik in een verzorgingshuis wordt opgenomen?

Antwoord:

Op grond van de huidige wetgeving is het inderdaad mogelijk dat iemand die is opgenomen in een verpleeghuis, verplicht is zijn of haar eigen vermogen aan te spreken. Er is weliswaar een zogenaamde inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd, hetgeen zou kunnen doen vermoeden dat het vermogen buiten schot blijft, echter dat is schijn. 

Hoe zit dat?

Bij opname moet u een eigen financiële bijdrage betalen op basis van uw inkomen. Inkomen is onder andere uw eventuele pensioen en aow, maar ook uw zogenaamde box-III inkomen in de inkomstenbelasting. 

Wat is dat? Box-III inkomen ?
In box-III van de Inkomstenbelasting wordt u geacht 4% rendement op uw vermogen te genieten, welk rendement wordt belast met 30% inkomstenbelasting. Zo betaalt u uiteindelijk 1,2% inkomstenbelasting over uw box-III inkomen (lees: onder andere uw spaargeld).
Die 4% noemt men wel het forfaitaire rendement. Dat klinkt leuk maar dat is het niet.
De belastinginspecteur rekent namelijk een rente van 4% ook als die rente in werkelijkheid veel lager is.

Nu moet u weten dat men ter bepaling van de eigen bijdrage in het verpleeghuis dat forfaitaire rendement van 4% ook nog eens met 8% verhoogt !

Anders gezegd, ter bepaling van de eigen bijdrage in een verpleeghuis wordt u geacht 12% rente over uw spaargeld te krijgen. Dat de rente die u werkelijk ontvangt aanzienlijk lager is zal u duidelijk zijn.

Wanneer u bijvoorbeeld na verkoop van uw woning € 200.000,- spaargeld bezit, dan wordt dat spaargeld geacht jaarlijks € 24.000,- aan rente op te leveren, terwijl het in werkelijkheid wel eens dichter bij de € 2.400,- zou kunnen zitten.

Wanneer u vervolgens een eigen bijdrage moet betalen op basis van die € 24.000,- (terwijl u in werkelijkheid slechts € 2.400,- aan rente-inkomsten heeft), dan betekent dit dat u moet interen op uw vermogen. Uitgaande van een eigen bijdrage van ongeveer € 2.200,- per maand teert u jaarlijks al snel met ruim € 25.000,- per jaar in op uw vermogen. Uw spaargeld is dan binnen 8 jaar volledig verdwenen.

Nu verblijven mensen tegenwoordig weliswaar gemiddeld geen 8 jaar meer in een verpleeghuis, maar toch is dit wel iets om aandacht aan te besteden.

Is daar dan wat aan te doen wanneer u bijvoorbeeld na het overlijden van uw echtgenoot/echtgenote zou worden opgenomen in een verpleeghuis? Ja. Met een goed testament kan worden voorkomen dat de erfdelen van kinderen na opname van de langstlevende ouder in een verpleegtehuis als sneeuw voor de zon verdwijnen.
 

Hoe werkt dat dan?
In een testament kan worden bepaald dat de erfdelen van de kinderen opeisbaar zijn wanneer de langstlevende ouder wordt opgenomen in een verpleeghuis. En als u het helemaal goed regelt, dan kunnen de kinderen ook nog een rentevergoeding eisen van 6%. Dat is weliswaar nog geen 12%, maar het komt aardig in de richting doordat er sprake is van een zogenaamde samengestelde rente (rentevergoeding niet alleen over de hoofdsom maar ook over de inmiddels opgebouwde rente).

Zo ziet u dat u met het maken van een testament uw zaken goed kunt regelen.
Wilt u meer weten, ga dan eens langs bij de notaris.


20140929

naar boven 


Hoe weet ik dat mijn testament het meeste belasting bespaart?

Antwoord:

Het opstellen van een testament is maatwerk waarbij belastingbesparing een van de (belangrijke) punten is die besproken moeten worden. Hiernaast dienen uiteraard ook de belangen van de erfgenamen (waaronder vaak een langstlevende partner) in het oog gehouden te worden.

Gelet op het vorenstaande is er dan ook niet één testament dat altijd en onder alle omstandigheden uit de kast getrokken kan worden en dat het meeste aan erfbelasting bespaart. Ook is het mogelijk dat er na het opmaken van het testament wijzigingen zijn opgetreden in uw persoonlijke en/of financiële omstandigheden of de fiscale wetgeving waardoor het raadzaam is uw testament weer eens tegen het licht te houden. Wij bieden u de mogelijkheid uw bestaande testament geheel vrijblijvend en kosteloos te controleren in een oriënterend gesprek. Ook is het mogelijk om opgenomen te worden in onze database zodat wij u - eens in de vijf jaar- uitnodigen voor een gratis periodieke controle van uw testament.

naar boven 

 Hoe voorkom ik dat mijn schoonzoon/-dochter bij een echtscheiding de helft van mijn erfenis opeist bij mijn kind. Kan ik ook regelen als voor een schenking aan mijn kind?

Antwoord:

Door het opnemen van een clausule in uw testament ( privé/uitsluitingsclausule) kunt u bepalen dat het door u te schenken of na te laten vermogen alleen bestemd is voor degene die u zelf wilt bevoordelen. Daarmee blijft deze schenking of het erfdeel bijvoorbeeld buiten een verdeling bij echtscheiding van degene die de schenking dan wel de erfenis heeft verkregen.
Een dergelijke clausule (in de wandeling meestal genaamd privé- dan wel /uitsluitingsclausule) kan niet door uw kinderen terzijde worden geschoven.

Indien echter het huwelijk van uw kind niet eindigt door een echtscheiding maar door overlijden zou zonder een nadere bepaling de erfenis of schenking bij een dergelijke clausule ook buiten de eventuele gemeenschap waarin uw kind gehuwd was vallen. Dit kan fiscaal zeer nadelig uitwerken. De nalatenschap van uw kind is dan groter waardoor uw schoonzoon/dochter en uw kleinkinderen onnodig veel meer belasting moeten betalen!

Om dit te voorkomen kunt u bepalen dat de clausule alleen werkt in geval het huwelijk van uw kind door echtscheiding wordt ontbonden (en dus niet als het huwelijk door overlijden wordt ontbonden).
naar boven


Ik heb al lang een testament. Dit testament geldt toch nog steeds?

Antwoord:

Uw bestaande testament (hoe oud ook) blijft- totdat het door u wordt herroepen- geldig.
Vaak hebben mensen bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning, de geboorte van een kind of bij het sluiten van een huwelijk een testament laten opmaken. Met het verstrijken der jaren treden er wijzigingen op in uw persoonlijke en/of financiële omstandigheden en wijzigt de wetgeving. Uw bestaande testament wordt echter niet automatisch aangepast aan die gewijzigde omstandigheden.

Om er zeker van te zijn dat uw bestaande testament nog steeds in alle opzichten voldoet kunt u - als u dat wenst - vrijblijvend en kosteloos uw bestaande testament door ons (periodiek) laten beoordelen.


naar boven
Ik wil mijn bestaande testament geheel of gedeeltelijk laten vervallen of op een bepaals punt aanpassen. Moet dat via de notaris?

Antwoord:

Ja, dat is wettelijk zo geregeld. Elke wijziging/aanpassing in uw testament, hoe klein ook, moet via de notaris. De gedachte hierachter is dat zo te allen tijde gemakkelijk traceerbaar is (via het centraal testamentenregister) wat u precies heeft bepaald ten aanzien van uw nalatenschap. Bovendien geeft dit u rechtzekerheid. Uw wensen zijn juridisch gecontroleerd door de notaris en de kans op vermissing van uw testament is door de centrale registratie nihil (kwaadwillende erfgenamen kunnen uw testament niet ‘ zoekmaken' ).

naar boven 
Kan ik nu wel of niet mijn kind onterven?

Antwoord:

Veel mensen zijn nog steeds in de veronderstelling dat zij hun kinderen niet kunnen onterven. Dit is onjuist. U kunt uw kinderen volledig onterven in een testament. De wet geeft echter aan onterfde kinderen dan toch een ‘ minimum wettelijk erfdeel', de ‘ legitieme'. Dit is de helft van hun normale wettelijke erfdeel. Overigens betekent dit niet dat een onterfd kind dat een beroep op zijn legitieme portie doet ook direct goederen kan opeisen. Hij of zij heeft alleen recht op een bedrag in geld dat bovendien bij aanwezigheid van een langstlevende partner pas opeisbaar is nadat de langstlevende partner ook is overleden.

Bedacht moet worden dat bij onterving van een kind zonder nadere voorziening de kinderen van het onterfde kind (uw kleinkinderen dus) in zijn of haar plaats komen (plaatsvervulling). Als u dit wilt voorkomen moet u ook de betreffende kleinkinderen uitdrukkelijk uitsluiten in het testament.
U ziet, met een goed testament kunt u de aanspraak van het onterfde kind op zijn of haar erfdeel verminderen en ongewenste inbreuken op de positie van de langstlevende voorkomen.


naar boven 

Ik wil graag een bepaalde zaak (bijv. een familiestuk) aan een van de kinderen of een ander familielid nalaten. Wat zijn de (on)mogelijkheden?

Antwoord:

Bepaalde zaken - met uitzondering van geld en onroerende goederen- kunt u in een gedagtekend en handgeschreven stuk (codicil) aan de door u gewenste persoon toekennen. De zwakheid van een codicil is dat dit nergens geregistreerd wordt en door een kwaadwillende erfgenaam kan worden ‘ zoekgemaakt'. Bovendien is het voor iemand die daar niet dagelijks in thuis is moeilijk om de goede - ook juridisch sluitende - redactie te maken. Daarom is het aan te raden ook deze zaken in een testament te regelen door het opnemen van een ‘legaat'. U kunt dan tevens iemand aanwijzen die uw wensen op dit punt moet gaan uitvoeren.

naar boven 

Voor het geval er iets met mij gebeurt, heb ik thuis op een papiertje opgeschreven wie er voor mijn kinderen moet zorgen. Werkt dit?

Antwoord:Nee. Wat u hiermee bedoelt te regelen is de voogdij over uw minderjarige kinderen. Als u een voogd wilt aanwijzen, moet u dit doen door het opmaken van een testament met een voogdijbenoeming bij de notaris. Als u dit niet heeft gedaan, wijst de rechter - als u overlijdt als laatstlevende ouder en met kinderen die nog minderjarig zijn - een voogd aan. Door het bij testament aanwijzen van een voogd, heeft de rechter in beginsel geen taak meer.
De aangewezen voogd hoeft pas na uw overlijden te beslissen of hij/zij de aanwijzing wenst te aanvaarden. De aanvaarding vindt plaats doordat de voogd een verklaring aflegt op de griffie van de rechtbank. De voogdij loopt tot de achttienjarige leeftijd van het kind.
Voor het geval de door u aangewezen voogd de aanwijzing niet kan of wil aanvaarden omdat hij/zij bijvoorbeeld al is overleden ofwel niet in staat is om de aanwijzing te aanvaarden bijvoorbeeld wegens ziekte, kunt u in uw testament een reservevoogd aanwijzen.

naar boven 

Ik wil niet dat mijn kinderen als ik er niet meer ben al op hun achttiende jaar de vrije beschikking over mijn erfenis krijgen. Hoe kan ik dit regelen?


Antwoord:

Vaak kiezen ouders er voor als aanvulling op de voogdijregeling in hun testament een bewindregeling op te nemen voor hun kinderen, omdat zij hun kinderen voor een bepaalde leeftijd nog niet in staat achten om het geërfde vermogen goed en op verantwoorde manier te beheren. Dit heet testamentair bewind. Meestal zijn de bewindvoerders dezelfde personen als de voogden.
naar boven 
Erven mijn kinderen en de kinderen van mijn partner allebei evenveel?

Antwoord:

Tijden veranderen en daarmee ook de gezinssamenstelling. Steeds vaker komt het voor dat een van de partners kinderen uit een eerder huwelijk of een eerdere samenlevingsrelatie heeft.
Van belang is te realiseren dat stiefkinderen niet automatisch van de stiefouder of de samenlevingspartner erven. Wilt u in zo'n situatie toch dat alle kinderen, zowel die van u als die van uw partner een gelijk deel van uw erfenis ontvangen dan kunt u dat alleen regelen in een testament.naar boven

Ik wil niet dat mijn erfgenamen in de financiële problemen komen als ik kom te overlijden. Hoe regel ik dat?

Antwoord:

In de situatie dat de langstlevende ouder samen met de kinderen erft is het meestal de bedoeling dat de langstlevende ouder tot zijn/haar overlijden ongestoord verder kan leven.

In het testament kunt u daarvoor bepalen dat de erfdelen van de kinderen pas opeisbaar zijn bij het overlijden van de langstlevende. De kinderen krijgen dan pas iets in handen bij het overlijden van de langstlevende ouder.
Omdat de langstlevende ouder dan de gehele nalatenschap verkrijgt bestaat de mogelijkheid dat hij/zij belasting moet betalen voor de kinderen. Als er voldoende contanten aanwezig zijn om de belasting voor de kinderen voor te schieten hoeft dit geen probleem op te leveren. Verwacht u echter wel problemen, dan kunt u bijvoorbeeld kiezen voor het 'tweetrapstestament' De langstlevende hoeft dan meestal bij het eerste overlijden geen erfbelasting voor de kinderen te betalen (voor te schieten). Pas bij het tweede overlijden betalen de kinderen (zelf) erfbelasting. Ook een dergelijk testament heeft echter niet alleen maar voordelen. Het is dus van belang dat u zich goed laat informeren.naar boven


 

Links | Disclaimer
Copyright © 2018 Van Dijk De Jongh Notarissen | Endless webdesign